Home

News

Problems

FAQ

Registration

Winners

History

Contact
 

 

Winners

You may click the following links to see the Video shows of the Top 3:

1. Video Shows of Problem A: cada0011, cada0009, cada0010
2. Video Shows of Problem B: cadb0013, cadb1038, cadb1049
3. Video Shows of Problem C: cadc0009, cadc1023, cadc1020
4. Video Shows of all Top X:
    (Problem A)
    cada0006, cada0009, cada0010, cada0011, cada0014, cada1009, cada1012, cada1016, cada1021, cada1037, cada1043
    (Problem B)
    cadb0013, cadb1025, cadb1030, cadb1035, cadb1038, cadb1047, cadb1049
    (Problem C)
    cadc0001, cadc0007, cadc0008, cadc0009, cadc0022, cadc0025, cadc1020, cadc1023, cadc1032, cadc1067

 

Congrats to:


First Place of Problem A
Kai-Po Hsu, Ting-Yu Ku, Yu-Chen Cheng, Cong-Han Lai
Advisor: Prof. Ting-Chi Wang, Prof. Yung-Chih Chen
Team ID: cada0011


Second Place of Problem A
Chia-Feng Chien, Cheng-Lung Wang, Fu-Cheng Cai, Yi-Ting Shen
Advisor: Prof. Shih-Chieh Chang, Prof. Yung-Chih Chen
Team ID: cada0009


Third Place of Problem A
Kuan-Ling Chou, Yi-Ting Li, Zi-Wei Huang, Tao-Chun Huang
Advisor: Prof. Shih-Chieh Chang, Prof. Yung-Chih Chen
Team ID: cada0010


Honorable Mention of Problem A
Wuqian Tang, Tzu-Li Hsu
Advisor: Prof. TingTing Hwang, Prof. Yung-Chih Chen
Team ID: cada1009


--------------------------------------------------------------------------------------------
First Place of Problem B
Yan-Jen Chen, Cheng-Hsiu Hsieh, Shao-Hsiang Chen, Po-Han Su
Advisor: Prof. Yao-Wen Chang
Team ID: cadb0013


Second Place of Problem B
Xueyan Zhao, Ruizhi Liu, Yihang Qiu, Hao Wang
Advisor: Prof. Biwei Xie, Prof. Yungang Bao, Prof. Weiqiang Wang
Team ID: cadb1038


Third Place of Problem B
Liang Xiao, Wenhao Lin, Anthony Wing Ho LAU, Bangqi Fu, Lixin Liu
Advisor: Prof. Evangeline F.Y. Young
Team ID: cadb1049


Honorable Mention of Problem B
Yuejian Shi, Keyu Peng, Yangjie Mei, Yichen Lu, Yilin Li
Advisor: Prof. Ziran Zhu, Prof. Jun Yang
Team ID: cadb1047


--------------------------------------------------------------------------------------------
First Place of Problem C
Yu-Tung Liu, Yu-Hao Cheng, Shao-Yu Wu
Advisor: Prof. Hung-Ming Chen
Team ID: cadc0009


Second Place of Problem C
Yilu Chen, Min Wei, Xingyu Tong, Zhijie Cai, Guohao Chen
Advisor: Prof. Zhifeng Lin, Prof. Jianli Chen, Prof. Jun Yu
Team ID: cadc1023


Third Place of Problem C
Ilya Shafeev, Evgeny Demidov
Advisor: Prof. Roman Solovyev, Prof. Dmitry Telpukhov
Team ID: cadc1020


Honorable Mentions of Problem C
Yuan Meng, Ruiyu Lv, Wangzhen Li, Aidong Zhao
Advisor: Prof. Zhaori Bi
Team ID: cadc1032


Please accept our heartiest congratulations!!
 

 


 

Copyright 2023 CAD Contest. All Rights Reserved.