Home

News

Problems

FAQ

Registration

Winners

History

Contact
 

 

 Winners

You may click the following links to see the Video shows of the Top 3:
1. 
Video Shows of Problem A: cada0016, cada0015, cada1012
2. 
Video Shows of Problem B: cadb1051, cadb1015, cadb1021
3. 
Video Shows of Problem C: cadc1021, cadc1012, cadc0008
4. 
Video Shows of all Top X:
   
(Problem A)
     cada0013, cada0014, cada0015, cada0016, cada1008, cada1009, cada1012, cada1017, cada1020, cada1021
    (Problem B)
    cadb0003, cadb0023, cadb1005, cadb1015, cadb1019, cadb1021, cadb1024, cadb1039, cadb1051, cadb1053, cadb1065
    (Problem C)
    cadc0008, cadc1001, cadc1004, cadc1012, cadc1021


You may also click the following links to see the presentations of our contest chair and topic chairs in the Award Ceremony at ICCAD Virtual Conference:
1. Presentation of Problem B
2. Presentation of Problem A

Congrats to:

First Place of Problem A
Wuqian Tang, Yi-Ting Li, Kuan-Ling Chou, Kai-Po Hsu
Advisor: Prof. Ting-Chi Wang, Prof. Yung-Chih Chen
Team ID: cada0016

Second Place of Problem A
You-Cheng Lin, Chia-Feng Chien
Advisor: Prof. Shih-Chieh Chang, Prof. Yung-Chih Chen
Team ID: cada0015

Third Place of Problem A
Tzu-Li Hsu
Advisor: Prof. Ting-Chi Wang
Team ID: cada1012

Honorable Mention of Problem A
Zi-Wei Huang
Advisor: Prof. Ting-Chi Wang
Team ID: cada1021

--------------------------------------------------------------------------------------------
First Place of Problem B
Shijian Chen, Xueyan Zhao, Jiangkao Li, Yihang Qiu
Advisor: Prof. Xingquan Li, Dr. Zhipeng Huang
Team ID: cadb1051


Second Place of Problem B
Yangjie Mei, Fuheng Shen, Yuejian Shi, Hong Liu
Advisor: Dr. Ziran Zhu, Prof. Jun Yang
Team ID: cadb1015

Third Place of Problem B
Peiyu Liao, Yuxuan Zhao, Dawei Guo, Shuo Yin
Advisor: Prof. Yibo Lin, Prof. Bei Yu
Team ID: cadb1021


Honorable Mention of Problem B

Peng Zou, Min Wei, Yuan Wen, Zhijie Cai, Xingyu Tong
Advisor: Prof. Jianli Chen, Prof. Jun Yu
Team ID: cadb1024

Honorable Mention of Problem B
Bangqi Fu, Lixin Liu, Xinshi Zang, Fangzhou Wang
Advisor: Prof. Evangeline F.Y. Young, Prof. Martin D.F. Wong
Team ID: cadb1039

--------------------------------------------------------------------------------------------
First Place of Problem C
Jinyi Shen, Zheng Wu, Xiaoling Yi, Jialin Lu, Wenlong Lyu
Advisor: Prof. Fan Yang
Team ID: cadc1021


Second Place of Problem C

Tianji Liu*, Qijing Wang*, Lixin Liu, Fangzhou Wang
Advisor: Prof. Evangeline F.Y. Young
Team ID: cadc1012

Third Place of Problem C
Hao-Wei Chiang, Ming-Han Chuang
Advisor: Prof. Jie-Hong Roland Jiang
Team ID: cadc0008

Honorable Mentions of Problem C
Yihan Hu, Nanlin Guo
Advisor: Prof. Lingli Wang, Prof. Jun Tao
Team ID: cadc1001


Please accept our heartiest congratulations!!

 

Copyright 2022 CAD Contest. All Rights Reserved.